White Porcelain Scalloped Edge Ramekin

White Porcelain Scalloped Edge Ramekin - 5"- 8oz


Total: