White Porcelain Scalloped Edge Ramekin

White Porcelain Scalloped Edge Ramekin - 4.5"- 6oz


Total: